DIENSTEN ONDERWIJS

Organiseren ouderavonden:

PuberTalent organiseert ouderavonden over thema’s die binnen de school of in de maatschappij spelen. De ouderavond is een bijeenkomst van 1-2 uur waarbij er bijvoorbeeld voorlichting gegeven wordt over thema’s Lees meer >

waar de leerlingen mee te maken krijgen, op school of buiten school. Denk hierbij aan Social Media, Puberbrein, alcohol/drugs, seksualiteit. De ouderavond kan ook bestaan uit het geven van informatie aan ouders (en leerlingen), het uitwisselen van ideeën over een thema, het stellen van vragen over ontwikkelingen die er spelen. Elke ouderavond wordt op maat gemaakt. PuberTalent vindt het belangrijk dat de ouderavond nauw aansluit op de wensen van school en ouders.

Weerbaarheidstraining:

Weerbaarheidstraining kan worden beschouwd als een training waarbij het vergroten van zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing voorop staat. Deze training zorgt voor het vergroten van Lees meer >

weerbaarheid bij iedere deelnemer. Je leert om je meer onafhankelijk op te stellen, eigen keuzes te maken, sterker in je schoenen te staan en grenzen te stellen en leer je hoe je met anderen kunt samenwerken en leven. Tijdens deze training krijg je handvatten aangereikt hoe je kunt omgaan met voor jou moeilijke situaties. Je leert om keuzes te kunnen maken waardoor het zelfvertrouwen vergroot wordt. Weerbaarheidstraining is een goede training om moeilijke situaties het hoofd te leren bieden. Moeilijke situaties als:

 • Weinig zelfvertrouwen
 • Pesten
 • Alleen voelen
 • Verslaving
 • Agressie
 • Depressie
 • Angst
 • Relatieproblemen
 • Opvoedingsproblemen.
 • Burn-out

Cognitieve en sociale vaardigheidstraining (Tools4U):

Soms krijgen mensen te maken met tegenslagen in hun leven. Hoe ga je om met deze tegenslagen? Tools4U is een training die samen met jongeren en volwassen aan de slag gaat om eigen gedrag inzichtelijk te maken.Lees meer >

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe kan het dat het niet lukt om bepaalde situaties het hoofd te bieden? Situaties als nee zeggen, omgaan met angst, vriendschappen aangaan. Soms heb je het gevoel dat je in cirkeltjes rondloopt en je er niet uit kan stappen. Dan is het prettig als iemand met je mee kan kijken.

De training bestaat uit minimaal 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Tijdens de verschillende bijeenkomsten worden aanwezige vaardigheden gesterkt en benut en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Het versterken van bestaande vaardigheden en het aanleren van nieuwe vaardigheden leiden tot gedragsverandering in het dagelijks leven. Deze gedragsverandering leidt tot het vergroten van positieve invloeden en het verminderen van problemen. De nadruk van de training ligt op het doen. Door verschillende technieken worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Tools4U geeft binnen een korte tijd meer inzicht in het doen en laten van iedere deelnemer.

Deskundigheidsbevordering:

Als organisatie wilt u maximaal rendement halen uit de werkzaamheden binnen verschillende teams. Verschillende ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Om van die ontwikkelingen op de hoogte te blijven en Lees meer >

om te zorgen dat het werk op een goede manier gebeurt, kan deskundigheidsbevordering over een specifiek onderwerp ondersteunend zijn.

PuberTalent verzorgt voor uw (onderwijs)instelling trainingen en voorlichtingen voor leraren aansluitend op de thema’s die spelen en nodig besproken moeten worden. Thema’s als:

 • Rol van social media onder jongeren
 • Ontwikkelen van positieve ouderbetrokkenheid
 • Samenwerking binnen het team
 • Communicatie met pubers
 • Grenzen stellen en de puberteit
 • Pesten/ Agressief gedrag
 • Toename geweld onder jongeren
 • Groepsdynamiek in een klas of leefgroep (invloed van jongens op meisjes en andersom)
 • Seksualiteit/ homoseksualiteit/ loverboyproblematiek
 • Alcohol en drugs vs pubers
 • Ondersteuning overbelaste jongeren

Leerlingbegeleiding:

Door alle veranderingen binnen het onderwijs krijgen scholen meer te maken met leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Deze begeleiding beperkt zich niet alleen tot het onderwijs. Lees meer >

Bij een aantal leerlingen, die moeite hebben om zich te conformeren aan de structuur van school, ligt vaak meer ten grondslag. Persoonlijkheidsproblemen, problemen in de thuissituatie, onvoldoende vaardigheden om zich binnen het onderwijs staande te kunnen houden kunnen leerlingen blokkeren om de opleiding op een constructieve manier te volgen. PuberTalent is voor leerlingen een schakel het onderwijs en de thuissituatie, woonomgeving en gezin met als doel te voorkomen dat deze leerlingen vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Project Voortijdig Schoolverlaten af:

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma dat hen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt. Verschillende factoren vergroten de kans dat jongeren voortijdig de school verlaten.Lees meer >

Schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig schoolverlaten. Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2). Bij het ontbreken van een startkwalificatie is de kans groter dat de jongere geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Jongeren die hun school niet afmaken, lopen een verhoogd risico werkloos te worden en criminele activiteiten uit te gaan voeren. Wanneer ze werk hebben, is dat veelal ongeschoold werk. Daardoor is het risico groot dat zij gemarginaliseerd zijn en blijven, met alle gevolgen van dien. Dit zowel voor henzelf als voor de samenleving.  PuberTalent heeft verschillende trainingen en programma´s om Vroegtijdige Schoolverlaters terug te dringen.

Verzorgen gastlessen:

Voor PuberTalent is het belangrijk om kennis te delen. Een gastles is een goede manier om kennis te delen. Door een gastles krijgt een leerling een eerste indruk van een bepaalde sector. Lees meer >

Gastlessen kunnen leerlingen ondersteunen bij het richting geven aan hun opleiding en beroepskeuze. Het geeft een realistisch beeld van het werk. Het is een goede manier om een eerste indruk te krijgen van een bepaald vak of sector. Ook is het een goede manier om de gekregen informatie te kunnen gebruiken in het werkveld, als stagiaire of beginnende werker. PuberTalent heeft verschillende professionals in dienst die gastlessen kunnen verzorgen.

Teamtrainingen:

PuberTalent biedt trainingen aan specifiek gericht op teams. PuberTalent ondersteunt uw organisatie als er bijvoorbeeld een nieuw team is samengesteld.Lees meer >

Het verbinden en afstemmen van verschillende individuen is belangrijk om een sterke cohesie te vormen binnen een team. Wanneer een bestaand team voor een nieuwe uitdaging staat, waarbij er andere vaardigheden gevraagd wordt, is PuberTalent ondersteunend aan dit proces. Ook als binnen een team de samenwerking of communicatie niet lekker loopt.

Gezamenlijke zorgen, maar ook oplossingen worden tijdens de verschillende trainingen gedeeld. Elke teamtraining wordt op maat gemaakt, zodat u als organisatie hiervan de vruchten kunt plukken. PuberTalent traint uw team vaardigheden die nodig zijn om de teamdoelen te halen die u als organisatie stelt.

Workshops:

PuberTalent organiseert zakelijke workshops voor uw organisatie. De workshops zijn een mix van kennis, bewustwording, interactie, opdrachten en ontspanning en interactie.Lees meer >

Deelnemers gaan actief aan de slag met een thema wat voor u belangrijk is, of dit nou communicatie is of groepsdynamica. Deelnemers in beweging krijgen is belangrijk om bepaalde doelen te bewerkstelligen. Of het nou gaat om een doel als kennisoverdracht, ontspanning of verbinding.

Agressietraining:

Sommige jongeren vinden het moeilijk om in voor hun lastige situaties adequaat te reageren. Dit heeft vaak te maken met het feit dat zij onvoldoende vaardigheden hebben om op een goede manier te reageren. Lees meer >

In deze training leren jongeren ten eerste sociale vaardigheden. Ten tweede het zicht hebben op en de controle hebben over de eigen boosheid. En ten derde weloverwogen keuzes kunnen maken, waarbij je weet wat jouw waarden en normen zijn. PuberTalent is ervaren in het trainen van jongeren met verschillende aandachtsvragen.